Zastrzeżenia prawneZastrzeżenia prawne

  • Print page
  • Sitemap
 

Warunki korzystania ze Strony Internetowej
Prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższymi warunkami. Korzystanie ze strony internetowej i zawartych na niej materiałów może odbywać się wyłącznie na opisanych poniżej zasadach.  Niniejsze warunki opracowała Grupa Danske Bank na użytek Danske Bank A/S S.A. Oddział w Polsce. Nazwa „Grupa Danske Bank” obejmuje również Danske Bank A/S S.A. Oddział w Polsce, stanowiący oddział Danske Bank A/S. Treść warunków opracowano z uwzględnieniem przepisów prawa polskiego, dlatego zawarte w nich informacje mogą nie odpowiadać przepisom obowiązującym w innych krajach.

Dla Klientów będących rezydentami Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii i pozostałych krajów
Wszelkie informacje lub opinie przedstawione na niniejszej stronie nie mogą być rozpowszechniane lub wykorzystywane w krajach lub jurysdykcji, gdzie ich rozpowszechnianie i/lub wykorzystanie jest prawnie niedozwolone.
W związku z tym, informacje zawarte na stronie nie są skierowane ani przeznaczone dla obywateli amerykańskich w zakresie uregulowanym przez Amerykańską Ustawę o Papierach Wartościowych z roku 1933 z późniejszymi zmianami oraz Amerykańską Ustawę o Obrocie Papierami Wartościowymi z 1934 roku wraz z późniejszymi zmianami.
Informacje zawarte na stronie przeznaczone są dla osób profesjonalnie zajmujących się inwestowaniem, nie są natomiast adresowane do prywatnych inwestorów w Wielkiej Brytanii.

Informacje zawarte na stronie a odpowiedzialność prawna
Wszelkie treści zamieszczane na stronie mają charakter wyłącznie informacyjny. W żadnym stopniu informacje te nie stanowią oferty sprzedaży lub emisji, ani nie są formą nakłaniania do zakupu lub nabycia produktów lub usług Grupy Danske Bank.
Grupa Danske Bank podjęła uzasadnione kroki aby informacje i funkcje zawarte na jej stronie były kompletne i poprawne, nie gwarantuje jednak takiego stanu rzeczy i nie bierze odpowiedzialności za wszelkie błędy, błędy typograficzne i przeoczenia. Grupa Danske Bank nie ponosi również odpowiedzialności za przydatność informacji i treści tam zamieszczonych.
Wszelkie informacje lub opinie na stronie, Grupa Danske Bank zamieszcza w oparciu o informacje uzyskane ze źródeł uznawanych za wiarygodne, jednak bez niezależnej weryfikacji.
Informacje, kalkulacje, oceny i szacunki przedstawiane na stronie nie mają charakteru porad inwestycyjnych ani nakłaniania do zaangażowania w operacje inwestycyjne. Nie należy też interpretować ich jako zaleceń lub porad odnoszących się do kwestii prawnych czy ustawowych, zasad księgowania lub konsekwencji podatkowych wszelkich indywidualnych przedsięwzięć. Grupa Danske Bank nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane działaniem Klienta lub zaniechaniem działania przez Klienta w wyniku wspomnianych wyżej informacji. Klienci zawsze ponoszą odpowiedzialność za wyniki finansowe swoich przedsięwzięć inwestycyjnych. Wszelkie szacunki zwrotu z inwestycji oraz wyniki na rynku papierów wartościowych i funduszy notowane w przeszłości nie stanowią gwarancji przyszłych zysków.

Informacje cenowe
Ceny, stopy i wartości publikowane na stronie mają wyłącznie informacyjny i orientacyjny charakter, chyba że w treści zostanie zaznaczone inaczej. Podawane na stronie ceny, stopy i wartości nie stanowią warunków, na jakich zawierane są nowe transakcje lub jakie stosowane są wobec istniejących pozycji. Przed przystąpieniem do transakcji należy zawsze sprawdzić obowiązujące ceny, stopy i wartości.

Ujawnienie interesów
Grupa Danske Bank, w tym jej oddziały, filie, departamenty i personel, mogą w granicach wytyczonych przepisami prawa, świadczyć usługi, nawiązywać współpracę, prowadzić długie lub krótkie pozycje lub w inny sposób być zainteresowanym dokonywaniem inwestycji z uwzględnieniem instrumentów pochodnych w odniesieniu do każdego emitenta wymienionego na stronie. Specjaliści ds. analizy rynku zatrudnieni w Grupie Danske Bank nie mogą dokonywać inwestycji w papiery wartościowe związane z badanym przez siebie sektorem.

Linki do innych stron
Strona oferuje dostęp do innych stron internetowych Grupy Danske Bank podlegających odrębnym Warunkom Użytkowania, podanym do wiadomości na tych stronach. Strona może także umożliwiać dostęp do stron internetowych innych podmiotów, poprzez zamieszczone na niej linki, oraz oferować lub udostępniać produkty, usługi i informacje zamieszczane przez te podmioty. Grupa Danske Bank nie bada ani nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane na stronach internetowych podmiotów innych niż Grupa Danske Bank, w tym za treści odnoszące się do produktów i usług oferowanych przez te podmioty.

Bezpieczeństwo Strony Internetowej
Aczkolwiek jesteśmy przekonani, że strona nie zawiera wirusów, szkodliwego oprogramowania oraz innych błędów, które mogą mieć negatywny wpływ na Państwa systemy informatyczne, dostęp i korzystanie ze strony odbywa się na własne ryzyko użytkownika. Grupa Danske Bank nie podnosi żadnej odpowiedzialności za straty lub szkody spowodowane korzystaniem ze strony. Ponadto Grupa Danske Bank nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności z tytułu dostępności strony. Zarówno Grupa Danske Bank, jak i żaden z jej pracowników nie ponosi odpowiedzialności za szkody lub bezpośrednie, pośrednie lub wynikowe straty spowodowane dostępnością strony i korzystaniem z niej, w tym także za wszelkie uszkodzenia i awarie komputera powstałe w wyniku dostępu i korzystania z systemów informatycznych umożliwiających dostęp do strony. Dane wprowadzane w formularzach zapytań, w tym w formularzach kontaktowych, przekazywane poprzez naszą stronę, chronione są certyfikatem SSL i nie są ujawniane osobom trzecim. Zapytania przekazywane za pośrednictwem rozwiązań przyjętych w bankowości elektronicznej Grupy Danske Bank Data zabezpieczone są specjalnym rodzajem certyfikatu SSL stosowanym w transakcjach bankowości elektronicznej.
Wiadomości elektroniczne przesyłane do nas za pośrednictwem (otwartego) Internetu mogą nie być chronione. Dlatego zalecamy, aby w takich wiadomościach elektronicznych nie zawierali Państwo informacji osobowych na swój temat.

Prawa własności i własności intelektualnej
Autorem materiałów publikowanych na stronie jest Grupa Danske Bank. Grupa Danske Bank i wszystkie jej jednostki zastrzegają sobie wszelkie prawa własności, prawa autorskie, prawa do znaków handlowych oraz wszystkie inne pozostałe prawa własności intelektualnej w odniesieniu do strony i wszystkich wymienionych na niej produktów i usług, chyba że zostanie zamieszczona informacja, że prawa te przysługują stronie trzeciej.
Jako użytkownik strony, możecie Państwo przeglądać i drukować treści zamieszczone na stronie wyłącznie dla celów osobistych i niekomercyjnych. Kopiowanie, zapisywanie, powielanie, adaptowanie, modyfikowanie, przekazywanie oraz wykorzystywanie treści zamieszczonych na stronie w części lub w całości w innych celach wymaga uzyskania naszej pisemnej zgody.

Kontakt Kontakt

Danske Bank A/S S.A.
Oddział w Polsce
ul. Wspólna 70
00-687 Warszawa
Polska

District
Wsparcie techniczne
8:00 - 17:00 CET
Tel.: +48 22 33 77 190

Kontakt do nas
Grupa Danske Bank
Danske Bank A/S S.A. Oddział w Polsce jest częścią grupy finansowej Danske Bank.

Dowiedz się więcej na www.danskebank.com
Danske Bank
Odwiedź nasze inne strony aby dowiedzieć się o zarządzaniu finansami i naszych usługach:

Danske Bank A/S S.A. Oddział w Polsce, ul. Wspólna 70, 00-687 Warszawa, Polska. Telefon: +48 22 33 77 100, fax: +48 22 33 77 101. SWIFT: DABAPLPW
Rozmowy telefoniczne mogą być nagrywane i przechowywane w celach związanych z dokumentacją i bezpieczeństwem.

Copyright 2008-2018 Danske Bank Group. Danske Bank A/S S.A. Oddział w Polsce podlega pod Duński Urząd Nadzoru Finansowego.

Inspektor Ochrony Danych, Holmens Kanal 2-12, 1092 Kopenhaga K, mail: DPOfunction@danskebank.com . Przeczytaj nasze podejście do plików cookie.